هلدینگ دانا پلیمر

۲۴ سال در خدمت صنایع پلیمر ایران